Regelingen werk en inkomen

We hebben 21 ondersteuningen voor je gevonden.


WerkeloosheidsWet (WW)

Werkloos (WW-uitkering)

Loopt uw contract af, gaat u onvrijwillig minder uren werken of wil uw werkgever u ontslaan? Probeer dan direct ander werk te vinden. De website https://www.werk.nl/werkzoeken... kan u daarbij helpen.

Lukt het niet om op tijd een nieuwe baan te vinden? Dan kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. Een WW-uitkering is een tijdelijk inkomen bij werkloosheid. 

Heeft u vragen zoals:

- Kan ik een WW-uitkering krijgen?

- Wanneer kan ik een WW-uitkering aanvragen?

- Hoe vraag ik een WW-uitkering aan?

- Hoelang kan ik een WW-uitkering krijgen?

- Wat zijn mijn plichten voordat ik een WW aanvraag?

de website van het UWV en Werk.nl geven u informatie en antwoord op uw vragen. Meer details zijn te vinden op: https://www.uwv.nl/particulieren/index.aspxBijzonderheden / voorwaarden:

Het aanvragen van de uitkering kan via: www.werk.nl

Het UWV zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet. Daarnaast bieden ze arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. Zij voeren deze diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.Uitvoerende organisatie:

UWV, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
Voor WerkeloosheidsWet (WW) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 088 - 8989294 
E-mail: klantenservice.emmen@uwv.nl  
Website: https://www.uwv.nl/particulieren/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML)

Alle werknemers tussen de 23 jaar en de AOW-leeftijd hebben recht op het wettelijk minimumloon. Dit is het loon dat u minimaal moet ontvangen als u werkt. Voor jongere werknemers (15 tot 23 jaar) geldt het minimumjeugdloon. Het minimumloon beschermt u tegen onderbetaling. De overheid pakt onderbetaling streng aan, onder andere door hoge boetes te geven aan werkgevers.

Deze wet wordt uitgevoerd door de Inspectie Sociale Zaken en WerkgelegenheidBijzonderheden / voorwaarden:

Leeftijd tussen 15 en 23 jaar (min. Jeugdloon) en tussen 23 en AOW-leeftijd (minimumloon)Verplichtingen:

Geen.
Voor Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (WML) kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 0800 5151 
Website: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA)

Er zijn 2 soorten WIA uitkeringen: De WGA-uitkering. De IVA uitkering kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken.  De IVA uitkering krijgt u van het UWV, omdat de kans klein is dat u weer aan het werk gaat. 
Bijzonderheden / voorwaarden:

Geldt voor mensen die een loonverlies van tenminste 80% hebben.
Algemene nabestaandewet ( Wezenuitkering )

Een kind heeft geen ouders meer? Dan is het kind een wees. Voldoet de wees aan alle voorwaarden? Dan kan hij of zij een wezen uitkering krijgen. Het maakt niet uit of het een eigen kind of stiefkind is van de overleden ouders. 

Wat zijn de voorwaarden voor een wezen uitkering

Een wees krijgt alleen een wezen uitkering als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Algemene nabestaandenwet (ANW). Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte.  

Kinderen tot 16 jaar hebben geen extra voorwaarden. Dit veranderd als de wees 16 jaar word. De wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar. Bijzonderheden / voorwaarden:

Voorwaarden:

Wezen van 16 of 17 jaar moeten: - Overdag op school zitten en bezig zijn met het behalen van een startkwalificatie, of - zijn vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie, of - na het behalen van een startkwalificatie nog volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 18 tot 21 jaar moeten: - volledig dagonderwijs volgen.

Wezen van 16 tot 21 jaar die voor het huishouden zorgen, als: - ze ongehuwd zijn, niet samenwonen en meer dan de helft van de tijd besteden aan het verzorgen van het huishouden, en - er in dat huishouden nog een ander kind woont met een wezen uitkering, bijvoorbeeld een broer of zus, en - de wees die voor het huishouden zorgt, een startkwalificatie heeft behaald, of is vrijgesteld van het behalen van een startkwalificatie.
Algemene nabestaandewet (ANW)

De nabestaandenuitkering uit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het overlijden van uw partner (of voor wezen). 

ANW in het kort

Is uw partner of ex-partner overleden? En voldoet u aan de voorwaarden van de Algemene nabestaandenwet (Anw)? Dan kunt u een Anw- uitkering krijgen. 

Voldoet een wees aan de voorwaarden van de Anw? Dan kan de wees een wezen uitkering krijgen. Bijzonderheden / voorwaarden:

U krijgt een nabestaandenuitkering Anw als:

uw partner is overleden:

Heeft u nog niet de AOW- leeftijd? Dan krijgt u een Anw- uitkering als u op de dag van het overlijden van uw partner: als u voor een kind zorgt dat jonger is ddan 18 en bij u thuis woont of: minimaal 45% arbeidsongeschikt bent.

De Anw-  uitkering stopt als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. 

Mijn ex partner is overleden:

Heeft u nog niet de AOW leeftijd? Dan kunt u een Anw- uitkering krijgen als u op de dag van overlijden van uw ex partner: een kind verzorgt dat jonger is dan 18 en bij u thuis woont of minimaal 45 % arbeidsongeschikt ? Let op gelden nog wel extra voorwaarden

Beide ouders zijn overleden:

Heeft een kind beide ouders verloren? Dan kan een kind een wezen uitkering krijgen.  Een kink kan een uitkering krijgen als de ouder die het laatst is overleden, verzekerd was voor de Anw. Een ouder was meestal verzekerd als hij of zij in Nederland woonde of werkte. Voor een kind van 16 jaar of ouder gelden extra voorwaarden. De Wezen uitkering stopt altijd met 21 jaar.  
Heffingskorting

Zijn kortingen op uw inkomstenbelasting en premie volksverzekering.

Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting of de arbeidskorting. U kunt in aanmerking komen voor de verschillende heffingskortingen. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Bijzonderheden / voorwaarden:

Er zijn verschillende heffingskortingen met de daaraan gebonden voorwaarden::

Algemene heffingskorting (afhankelijk van hoogte inkomen)

inkomensafhankelijke combinatiekorting (u hebt een kind thuis  die jonger is dan 12 jaar)

Ouderenkorting (AOW gerechtigd en daarnaast afhankelijk van inkomen)

Jonggehandicaptenkorting (uitkering volgens WIA of Wajong)

Arbeidskorting (Inkomen uit arbeid krijgen en tevens afhankelijk van hoogte inkomen)

Korting voor groene beleggingen (belegt u geld in een groenfonds? Of heb u een groen spaartegoed? dan kunt u korting krijgen)
Wet werk en inkomen arbeidsvermogen ( WIA )

U bent bijna 2 jaar ziek en kunt door uw ziekte niet of minder werken. Verdient u daardoor niet meer uw oude loon? Dan kunt u misschien een WIA- uitkering krijgen. 

na 88 dagen ziekte krijgt u een brief van het UWV. Vanaf dat moment kunt u een WIA uitkering aanvragen. Meestal heeft u hiervoor 6 weken de tijd. Bijzonderheden / voorwaarden:

-Als verwacht wordt dat u langer ziek blijft en mogelijk in de toekomst weer kunt gaan werken, dan ontvangt u een WGA. uitkering ( Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikt). Als verwacht wordt dat u in de toekomst niet of nauwelijks kunt gaan werken, dan ontvangt u een IVA.(Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Wet arbeidsongeschikheidsverzekering (WAO)

Als u een WAO uitkering heeft, dan behoudt u deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet. WAO betekent: Wet op de Arbeids Ongeschiktheidsverzekering 

De WAO bestaat alleen nog voor mensen die voor 01-01- '04 langdurig ziek zijn geworden en die tenminste 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard.Bijzonderheden / voorwaarden:

U houdt deze uitkering zolang uw situatie niet verandert en u aan de voorwaarden voldoet.Verplichtingen:

- Meewerken aan een (her)beoordeling. - Indien afgesproken, re-integratieverplichting.
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

Dit is een 'aflopende' regeling. U kunt in aanmerking komen voor een IOAW- uitkering als u voor 1 januari 1965 bent geboren en als u na uw 50e werkeloos bent geworden. De IOAW uitkering verschaft u en uw partner een inkomen dat ligt op (tenminste) het bijstandsniveau.Bijzonderheden / voorwaarden:

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Voor de IOAW telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee. Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

 • bent geboren voor 1 januari 1965;
 • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
 • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
 • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA, een IOAW-uitkering.

U vraagt de IOAW uitkering aan bij het UWV. UWV stuurt uw aanvraag door naar uw gemeente.

De gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

De IOAW-uitkering is een aanvulling op inkomen:

De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins) inkomen tot bijstandsniveau. Inkomsten van u en uw eventuele partner worden verrekend met de uitkering. Hierop is een uitzondering:

Gebruikt uw werkgever een eenmalige ontslagvergoeding om voor u een stamrecht of lijfrente aan te kopen? Dan wordt dit buiten beschouwing gelaten. Ook als deze periodiek wordt uitgekeerd. Voorwaarde is wel dat u de vrije keus had hoe u de ontslagvergoeding wilde besteden. 

Ook is de kostendelersnorm van toepassing op de uitkering, als u met meerdere personen in een woning woont. Het vermogen word buiten beschouwing gelaten. 
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Als u stopt als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. U ontvangt de uitkering op basis van de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).

U vraagt een IOAZ-uitkering aan bij uw gemeente. U moet dit doen voordat u stopt met uw onderneming. Tussen de aanvraag en het moment waarop u stopt mag maximaal 1,5 jaar zitten. U krijgt de uitkering per maand (achteraf) uitbetaald.Bijzonderheden / voorwaarden:

U kunt een beroep doen op een IOAZ-uitkering als uw bedrijf onvoldoende opbrengt om van te leven. Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • U heeft ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt. Of u heeft 3 jaar als zelfstandige gewerkt en daarvoor werkte u 7 jaar in loondienst.
 • U heeft 1.225 uur of meer per jaar in uw eigen bedrijf gewerkt. Dit is gemiddeld zo'n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur.
 • De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar minder geweest dan € 21.861 bruto gemiddeld per jaar (was € 21.144). Bij de inkomsten worden ook eventuele andere inkomsten gerekend. Bij de inkomsten tellen de inkomsten van uw partner ook mee. Dit geldt alleen als uw partner meewerkt in het bedrijf. En daarvoor een meewerkvergoeding of een winstaandeel krijgt. Andere inkomsten van uw partner, bijvoorbeeld loon of een WW-uitkering, tellen niet mee.
 • Voor de toekomst verwacht u een inkomen van minder dan € 23.115 bruto per jaar (was € 22.952). De gemeente zal dit onderzoeken. De genoemde bedragen gelden per 1 januari 2014.

In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. Neem contact op met uw gemeente voor de mogelijkheden.
Voor Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) kun je contact opnemen met:Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/uitkering-oudere-werklozen-ioaw-iow-ioaz/vraag-en-antwoord/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl


Ziektewet ( ZW )

Als u in dienst bent bij een werkgever en ziek wordt, dan moet uw werkgever het loon doorbetalen. Dit is in de meeste gevallen zo. 

In sommige gevallen kun je toch een ziektewet uitkering krijgen. Als je geen werkgever hebt. Voor mensen die ziek worden , maar geen werkgever (meer) hebben.Bijzonderheden / voorwaarden:

Recht op ziektewet uitkering: U heeft een werkgever

als u een werkgever heeft, ben je doorgaans verplicht verzekerd voor ziekte. Word u ziek? Dan blijft uw werkgever in de meeste gevallen uw loon doorbetalen en heeft u geen recht op Ziekte-wet uitkering. In bijzondere situaties heeft u toch recht op een Ziekte wet uitkering: 

- U valt onder de no- riskpolis

- U word ziek door uw zwangerschap of bevalling

- U word ziek door orgaandonatie

- U heeft geen werkgever dan heeft recht op een Ziekte wet uitkering  als:

- u bent uit zend kracht en ziek

- U bent oproepkracht of invalkracht en ziek

- U heeft een fictief dienstverband en bent ziek (o.a. thuiswerkers, musici en artiesten)

- Uw contract loopt af tijdens uw ziekte

- U bent ziek geworden binnen 4 weken na afloop van uw contract

- U heeft een WW- uitkering en bent ziek

- U heeft een WIA- WAO-, Wajong- of WAZ- uitkering en bent ziek

- U bent vrijwillig verzekerd voor de Ziekte wet

- U  werkt door nadat u dee AOW-leeftijd heeft bereikt en u wordt ziek.

Geen recht op Ziektewet- uitkering

- U begint een eigen bedrijf

- U bent directeur of grootaandeelhouder

- U bent alfahulp

- U onderbreekt uw werk voor korte tijd

- U werkt in het buitenlandVerplichtingen:

- Uiterlijk tweede ziekte dag melden.

- Iedere wijziging moet worden doorgeven.

- Actief meewerken aan herstel.

- Zo snel mogelijk weer werken.

- Bereikbaar zijn.

- Verplicht om langs te komen op het spreekuur van de arts van het UWV
Participatiewet

De participatiewet is een vangnetregeling. De wet garandeert een bestaansminimum. Het uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen zoveel mogelijk in zijn eigen onderhoud voorziet. Wie hier niet toe in staat is en  ook geen beroep kan doen op een andere socialezekerheidswet, komt in aanmerking voor bijstand. Bijstand is in principe tijdelijk, maar kan, als dat noodzakelijk is, ook langdurig worden verleend. Er zijn twee vormen van bijstand: Algemene bijstand in de vorm van een uitkering voor levensonderhoud en bijzondere bijstand voor bijzondere, noodzakelijke kosten. De Participatiewet word uitgevoerd door gemeenten.   Bijzonderheden / voorwaarden:

Hoogte van de bijstand

de hoogte van de bijstandsuitkering is afhankelijk van uw leeftijd en van uw leefsituatie. Er zijn aparte bijstandsnormen voor alleenstaanden en voor gehuwden en samenwonenden. 

voorwaarden bijstand

U moet aan de voorwaarden voldoen om recht te hebben op bijstand

Extra voorwaarden bijstand

Naast de algemene voorwaarden zijn er nog extra voor waarden voor de volgende groepen:

- jongeren tot 27 jaar

- ouderen

- zelfstandigen

- dak en thuislozen

De verplichtingen in de bijstand

Vanaf de bijstandsaanvraag moet u zich houden aan verplichtingen. Zo moet u naar betaald werk zoeken. Doet u dit niet, dan kan de gemeente uw bijstand verlagen of beëindigen. Ook kan de gemeente u een boete geven. 

Uitvoering van de bijstand

Uw gemeente beoordeelt uw recht op bijstand en  betaald de uitkering. Zo staat het in de Participatie wet. Uitvoerende organisatie:

Gemeente Hoogeveen 

www.hoogeveen.nl
Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten. Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, uw leeftijd en uw woonsituatie. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen huurtoeslag. Bijzonderheden / voorwaarden:

Verplichtingen:

Krijgt u huurtoeslag en verandert er iets in uw leven? Als bijvoorbeeld uw inkomen wijzigt of de samenstelling van uw huishouden, dan heeft dat gevolgen voor uw toeslag. U moet veranderingen in uw situatie binnen 4 weken aan ons doorgeven. Lees meer op: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/huurtoeslagUitvoerende organisatie:

Steunpunt Belasting dienst Hoogeveen

Belastingsteunpunt Hoogeveen  https://www.belastingdienst.nl...

Verandert er iets in het nieuwe jaar? Zoals een terugkeer op de arbeidsmarkt, de toekenning van huur- of zorgtoeslag, maar ook een overlijden scheiding of huwelijk? Heeft u advies nodig? Het Steunpunt van de Belastingdienst in het Werkplein (Dekkerplein 1, Hoogeveen) is open op dinsdag t/m donderdag open van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur. Het is ook mogelijk zelf een afspraak te maken op de website van de Belastingdienst voor persoonlijke hulp in het steunpunt. Mensen die liever via de Belasting Telefoon een afspraak maken, kunnen hier uiteraard ook nog steeds terecht: 0800-0543
Algemene Ouderdoms Wet (AOW)

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een basispensioen voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) hebben bereikt. De AOW is een volksverzekring. 

De AOW wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Woont of werkt u in Nederland, dan bent u zeer waarschijnlijk verzekerd voor de AOW.Bijzonderheden / voorwaarden:

In juni 2019 heeft het kabinet met werkgevers- en werknemersorganisaties een pensioen akkoord gesloten over een toekomstbestendig en evenwichtig pensioen stelsel. In dit akkoord is overeengekomen dat de De AOW-leeftijd minder snel stijgt. Gedurende 2 jaar (2020 - en 2021) werd de AOW leeftijd vastgezet op 66 jaar en 4 maanden. Daarna stijgt de AOW leeftijd door naar 67 jaar in 2024. Vanaf 2025 zal de AOW leeftijd worden verhoogd met 8 maanden voor elk jaar dat de gemiddelde levensverwachting stijgt. U ontvangt uw eerste AOW-pensioen vanaf de dag waarop u uw AOW-leeftijd bereikt. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. Ongeveer 5 maanden voor uw AOW-leeftijd ontvangt u van de SVB een brief dat u AOW kunt aanvragenUitvoerende organisatie:

Sociale Verzekerings Bank (SVB)
Studietoeslag

Studietoeslag is bedoeld voor mensen die een opleiding volgen en die door een (chronische) beperking niet in staat zijn te werken naast de studie en dan zelfstandig het minimumloon te verdienen.  Deze studietoeslag voorkomt dat jongeren met een beperking meer moeten lenen dan jongeren die naast hun opleiding wel kunnen bijverdienen. Het geld mag verder vrij besteed worden en hoeft niet gebruikt te worden voor studiekosten.

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk in aanmerking te komen voor een studietoeslag


Bijzonderheden / voorwaarden:
 • Je woont in de gemeente Hoogeveen;
 • Je hebt een medische beperking;
 • Daardoor kun je naast je studie niet werken;
 • Je ontvangt studiefinanciering of je krijgt een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de WTOS (leerlingen van 18 jaar en ouder in voortgezet onderwijs en vavo);
 • Je hebt geen recht op een Wajong-uitkering;
 • Je bent - als gevolg van een beperking - niet in staat om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen maar je hebt wel mogelijkheden om werk te verrichten;Collectieve Zorgverzekering Minima

Heeft u een laag inkomen? Maar u wilt toch goed verzekerd zijn? Als u een verzekering hebt bij het Zilveren Kruis, dan kunt u de collectieve zorgverzekering aanvragen. U krijgt van de gemeente korting op de premie.

Er zijn drie verschillende polissen (Zilveren Kruis) waaruit u kunt kiezen. U krijgt een korting van 2% op de polis en de gemeente draagt voor een deel bij in de kosten van de premie.

Online aanvragen

Op de website van Gezond Verzekerd kunt u uw eigen zorgverzekering samenstellen.

U kunt de vergoedingen kiezen die u nodig hebt en meteen uw maandpremie bekijken.

Meer informatie

De gemeente biedt de collectieve zorgverzekering aan samen met Zilveren Kruis.

Hebt u vragen over de verzekering?

Bel dan naar het Zilveren Kruis op het gratis telefoonnummer: 071 - 7510033.Bijzonderheden / voorwaarden:

Een norminkomen tot 110% van de bijstandsnorm.
Voor Collectieve Zorgverzekering Minima kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://www.hoogeveen.nl/laag-inkomen/collectieve-zorgverzekering 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl


Individuele Inkomenstoeslag

Heb ik recht op individuele inkomenstoeslag?

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling krijgen van de gemeente. Dit heet individuele inkomenstoeslag. Dit is een jaarlijkse toeslag als aanvulling op uw inkomen.

U vraagt de individuele inkomenstoeslag bij uw gemeente aan. Uw gemeente geeft ook de voorwaarden aan. 

Wanneer u langdurig (36 maanden) een inkomen hebt op het sociaal minimum (110% bijstandsnorm) en er is geen financiële ruimte om geld te reserveren voor onverwachte (grote) uitgaven dan kunt u een aanvraag voor individuele inkomenstoeslag indienen.Bijzonderheden / voorwaarden:

Tenminste 36 maanden een inkomen op 110% bijstandsniveau

Ontvanger heeft zich ingespannen om zijn inkomenspositie te verbeteren

Vermogen komt niet boven vermogensgrens bijstand
Begeleiding naar hulpverlening

Thema: luisterend oor bieden, hulpvraag formuleren, contact opnemen met professionals, verwijzing naar professionele instanties.

Mensen die door samenloop van omstandigheden op zichzelf zijn teruggeworpen, die de weg niet weten naar instanties, geen familie, vrienden of kennissen hebben om dit mee te delen of om hen te helpen.Bijzonderheden / voorwaarden:

De cliënt maakt zelf de keuzes en blijft daar ook verantwoordelijk voor. De vrijwilligers lopen een tijdje mee met een cliënt om hem/haar mogelijkheden te bieden, informatie en tips te geven en te begeleiden. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt.Verplichtingen:

Er zijn geen kosten verbonden aan onze hulp.
Bijstandsverlening zelfstandigen

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? Bijvoorbeeld omdat u een bedrijf start vanuit een uitkering? Dan heeft u misschien recht op financiering, vanuit het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Die vraagt u aan bij uw gemeente. Er zijn verschillende vormen van financiering. Zoals een tijdelijke aanvulling op uw inkomen. Of een bedrijfskapitaal. Vaak is dit een lening.Bijzonderheden / voorwaarden:

Het ligt aan uw situatie of u recht heeft op de bijstand voor zelfstandigen vanuit de Bbz. En in welke vorm. Voor iedere situatie gelden andere voorwaarden. Zo bepaalt uw eigen vermogen of bijvoorbeeld bedrijfskapitaal een gift is of een lening (waar u rente over betaalt). Bekijk daarom goed wat voor u geldt. Uw gemeente kan u hierbij helpen. https://www.hoogeveen.nl/onder... 
Voor Bijstandsverlening zelfstandigen kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 14 0528 
E-mail: info@hoogeveen.nl 
Website: https://ondernemersplein.kvk.nl/bbz/ 
De volgende organisatie kan je hierbij helpen:

Gemeente Hoogeveen
Raadhuisplein 24
Tel: 14 0528
E-mail: info@hoogeveen.nl


Kwijtschelding waterschapslasten

Bij een laag inkomen kan de waterschapsbelasting (GBLT) worden kwijtgescholden. De aanvraag moet sinds januari 2020 rechtstreeks bij GBLT worden aangevraagd.Bijzonderheden / voorwaarden:

Minimuminkomen
Voor Kwijtschelding waterschapslasten kun je contact opnemen met:Telefoonnummer: 088-064 55 55 
Website: www.gblt.nl 
De volgende organisaties kunnen je hierbij helpen:

De VoorzieningenWijzer
Het Haagje 119
Tel: 0528 278855
E-mail: devoorzieningenwijzer@swwh.nl
Loket Geldzaken
Het Haagje 119
Tel: 0528 745619
E-mail: info@loketgeldzaken.nl

Ondersteuningen